Please update your Flash Player to view content.

Kier-PSZ

Opiekun osób starszych NOWOŚĆ*

                     OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Popularność zawodu opiekuna nad osobą starszą staje się coraz bardziej dostrzegalna. Starzejące się europejskie społeczeństwo żyje o wiele dłużej niż ich poprzednie pokolenia.

Jednak pociąga to za sobą potrzebę stałej opieki nad niektórymi osobami w podeszłym wieku. W krajach rozwiniętych, gdzie kapitał gospodarczy jest na wysokim poziomie, osoby wymagające szczególnej opieki, taką pomoc mogą otrzymać od pracowników zza granicy, których przyciąga potrzeba zarobku.

Niezależnie od tego czy pomoc seniorom potrzebna jest w krajach bogatych takich jak Niemcy, Szwajcaria lub Austria czy w krajach biedniejszych, praca opiekuna wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym i potrzebą posiadania energii po to by pomagać w codziennym życiu swojemu podopiecznemu.

Szansa wysokiego zarobku jako główna motywacja sama w sobie może okazać się nie wystarczająca. Pracę tą mimo wszystko podejmują ludzie z różnych kategorii wiekowych, zarówno osoby młode, jak i po pięćdziesiątym roku życia.

Opiekun osób starszych oraz asystent osób niepełnosprawnych to zawody, które dopiero od niedawna stały się popularne na Polskim rynku pracy.

Wcześniej takie prace przypisywało się pielęgniarce.

Opieka nad jedną starszą osobą wymaga jednak zupełnie innego zaangażowania niż praca w szpitalu. Usługi opiekuna są coraz częściej wykorzystywane przez majętne rodziny, które nie chcą oddawać swoich krewnych do domów starców, a jednocześnie nie dysponują taką ilością czasu jaką musieli by poświęcić by zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Predyspozycje i cechy charakteru jakie są wymagane do opieki nad starszą osobą to: cierpliwość, opanowanie oraz świadomość tego, że zajmuje się niepełnosprawną osobą. Osoby starsze, w tym niepełnosprawne, potrzebują stałej opieki niczym lekarstwa.

Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb nauki: weekendowy, wieczorowy
 

Program nauczania:

Kształcenie ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Organizacja opieki nad osobą starszą

 2. Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

 3. Metodyka pracy opiekuńczej

 4. Język migowy

 5. Język obcy w pomocy społecznej

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Umiejętności opiekuńcze

 2. Aktywizacja społeczna

 3. Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:

Opiekun osoby starszej

PROGRAM PLUS – SZKOLENIE DODATKOWE:

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej SPO.02Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • domy dziennego pobytu;

 • domy pomocy społecznej;

 • domy spokojnej starości;

 • sanatoria.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja-dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)

 • 3 zdjęcia

 • dokument tożsamości do wglądu


 

Turystyka wiejska

Specjalność - Technik Turystyki Wiejskiej

 

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE.

Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

 

Nauczymy Cię:
planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.
Prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego oraz dokonywanie analizy i planowanie strategii rozwoju ekonomiczno godpodarczego.

Umożliwi ci to podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, podjęcia pracy w prywatnych domach letniskowych.

Po ukończeniu szkoły możesz:

 • kontynuować naukę na studiach wyższych w szczególności rolniczych, przyrodniczych i agroturystycznych,
 • prowadzić działalność gospodarczą, gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa agroturystycznego,
 • podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach.

 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Sprzedawca

Sprzedawca - osoba fizyczna lub prawna dokonująca sprzedaży dóbr materialnych i/lub usług, oferując je nabywcy.

(źródlo: Wikipedia)

Wystarczy otworzyć dowolną stronę gazety lub witrynę internetową z ofertami pracy, by przekonać się, jak duże jest obecnie zapotrzebowanie na sprzedawców.

 

Dzięki nam poznasz zasady organizacji sprzedaży, nauczysz się rozmawiać z klientami i staniesz się konkurencyjny na rynku pracy.
Dowiesz się m.in. jak organizować zaopatrzenie i przyjmować dostawy towarów, jak sprawdzać towar pod względem ilościowym i jakościowym.

Pokażemy Ci, jak najlepiej wyeksponować produkty do sprzedaży.

Dowiesz się wszystkiego na temat procedur składania i załatwiania reklamacji jakościowych.
Nasi specjaliści powiedzą Ci, jak przygotować ofertę sprzedaży oraz jak badać rynek i określać jego potrzeby.
Przekażemy Ci również całą naszą wiedzę na temat prowadzenia rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

Praca:
Po ukończeniu tego kierunku pracę znajdziesz w punktach sprzedaży - w sklepach, hipermarketach, hurtowniach.
Będziesz też przygotowany do pełnienia funkcji kierownika punktu sprzedaży.

Turystyka zagraniczna

Jak zorganizować wycieczkę doskonałą? Jak sprawić, by wracający z urlopu klient był wypoczęty i zadowolony?
Tego dowiesz się u nas! Nasi specjaliści pokażą Ci, jak zorganizować każdą imprezę turystyczną, jak spełnić oczekiwania klientów i jak nie dać się zaskoczyć ich nieoczekiwanymi prośbami i życzeniami.

Pokażemy Ci, jak profesjonalnie informować klientów o warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości usług, a także o możliwości i zasadach wykupienia dodatkowych świadczeń, udzielania zniżek, pobierania opłat z tytułu rezygnacji oraz jak rozwiązywać problemy interesujące turystów.
Nauczymy Cię selekcjonowania ofert usługodawców pod kątem przygotowania własnego produktu. Od naszych specjalistów dowiesz się, jak obserwować rynek usług turystycznych i jak go analizować, by dostosować własną ofertę do popytu.

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent umie m.in:

 • przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w turystyce
 • sporządzać umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych
 • stosować zasady organizacyjne i ekonomiczno-finansowe obowiązujące w turystyce;
 • prowadzić działalność przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej
 • organizować imprez turystycznych krajowych i zagranicznych, grupowych i indywidualnych, katalogowych i na życzenie klienta
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, giełdy turystyczne oraz imprezy okolicznościowe
 • wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy itp..

Absolwent kierunku technik obsługi turystycznej jest przygotowany do wykonywania takich zadań jak:
opracowywania programów imprez turystycznych, sporządzania umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych, przyjmowania zleceń i realizowania zamawianych usług turystycznych, zamawiania i rozliczania usług turystycznych; promowania usług przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne itp.

Perspektywy zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach oraz ośrodkach informacji turystycznej i wydawnictwach specjalistycznych. Możesz także realizować się zawodowo, organizując specjalistyczne konferencje i targi.
Twoje kwalifikacje pozwolą Ci również założyć własną agencję turystyczną, by spełniać swoje marzenia i marzenia Twoich klientów.

Rolnik

Rolnictwo - jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie żywności. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.

(źródło: Wikipedia)

Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych.

Technik rolnictwa
organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulowanie kosztów produkcji rolnej oraz:

 • dokonywanie wyboru rodzaju produkcji ( towarowa, hodowlana ), wyboru gleby dla poszczególnych roślin, opracowywanie technologii i płodozmianu lub zmianowania dla wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych
 • rozpoznawanie nasion zbóż, roślin pastewnych, okopowych, przemysłowych oraz występujących w nich nasion chwastów.
 • projektowanie oraz zakładanie pól hodowlanych z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej i odmianowej,
 • opracowywanie, kontrolowanie i wykonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawą gleby: oranie i bronowanie,
 • organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z uprawą roli, nawożeniem, siewem nasion, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowywanie zebranych plonów do sprzedaży lub przechowywania
 • dokonywanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji roślin oraz ustalanie potrzeb, metod i środków zwalczania chwastów, szkodników i chorób
 • nadzorowanie pracy lub obsługiwanie ciągników, kombajnów i innych maszyn oraz urządzeń stosowanych w produkcji rolnej,
 • planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin.
 • ustalanie optymalnego terminu i technologii zbioru roślin,
 • pobieranie próbek oraz przesyłanie ich do oceny i atestów kwalifikacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.

Praca:
Praca czeka na Ciebie, w urzędach gminy, rolniczych przedsiębiorstwach oraz instytucjach służby rolnej. Nauczysz się także jak prowadzić własną działalność rolną.